Curriculum
หลักสูตร RoyalABC เป็นหลักสูตรที่อิงหลักฐานซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยจาก Stanford และ Cambridge

ภาพรวมหลักสูตร

RoyalABC™ ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น RoyalABC™ รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Cambridge เข้ากับกรอบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เกิดหลักสูตรที่อิงตามหลักฐานซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้เรียนอายุน้อยโดยเฉพาะ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

12 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการพิสูจน์โดยนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกแล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเด็กในโรงเรียนและในชีวิต

RoyalABC™ ได้ฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 12 ทักษะไว้ทั่วทั้งระบบ เพื่อช่วยครูและผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะที่สำคัญเหล่านี้ในเด็กแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขันสูง

Growth Mindset

ความร่วมมือ

การสื่อสาร

การคิดวิเคราะห์

ความคิดสร้างสรรค์

วิริยะ / ความมุ่งมั่น

การแก้ไขปัญหา

ฝึกสมาธิ

การเข้าใจผู้อื่น

การตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม

การจัดการตนเอง

ความอยากรู้อยากเห็น

สอดคล้องกับ Cambridge English Early Learners และ CEFR

PreA1 Starters

A1
Movers

เร็วๆนี้

A2
Flyers

เร็วๆนี้

Phonics